Zkoušky odznaků odborností

17.03.2018 18:48

V sobotu 17. 3. se naši mladí hasiči zúčastnili odborných zkoušek v Dolním Žandově. Plnili odbornosti: kronikáře, strojníka, preventistu juniora a strojníka juniora. Celkem se zúčastnilo 40 dětí, z toho 13 bylo ze Skalné. Všichni úspěšně zkoušky splinili na výbornou. Své odznaky dostanou při branném závodu v dubnu. Všem gratulujeme!
 

Odznaky odborností, které naši mladí hasiči plnili:

 

Mladší kategorie 6-10 let

 

STROJNÍK JUNIOR

 

Zná jednoduché hasební prostředky a jejich použití. Jednoduché hasební prostředky jsou vědro s vodou, tlumice, trhací hák, sekyra, páčidlo, pila, písek, přenosný hasicí přístroj.

Zná přenosné hasicí přístroje a umí je použít. Přenosné hasicí přístroje známe: vodní, pěnový, sněhový (CO2) a práškový. Dále existují speciální hasicí přístroje plynové.

Zná povinnosti strojníka u zásahu. Strojník obsluhuje požární stříkačku, sleduje signály velitele a členů družstva, provádí příkazy velitele, dohlíží na spotřebu pohonných hmot v nádrži čerpadla a doplňuje je, po ukončení zásahu musí zkontrolovat a ošetřit přidělenou požární výzbroj (doplní PHM, provede ošetření, promazání apod.) a kontrolu hlásí veliteli. Strojník je také řidičem a zodpovídá za bezpečnost při jízdě k zásahu.

 

PREVENTISTA JUNIOR

 

Zná hlavní příčiny vzniku požáru, zná telefonní čísla tísňového volání, zhotoví nejméně 2 výkresy, plakáty nebo nástěnky s námětem požární ochrany, umí vyhledat jednoduché požární závady, zná základy hoření.

 

Starší kategorie 11-15 let

 

STROJNÍK

Zná běžnou techniku používanou u hasičů, její části a její údržbu. Zná druhy a způsoby použití běžných technických prostředků požární ochrany. Zná prakticky optické signály požární ochrany.

 

KRONIKÁŘ

Pečuje o kroniku kolektivu, zapisuje, kreslí obrázky nebo pořizuje fotografie ze všeho dění mladých hasičů. Dále zná historii hasičů, jak v Čechách, tak i jeho sboru dobrovolných hasičů a v okolí. Zná historii kroniky, druhy kronik, ví, jak se do kroniky zapisuje, orientuje se v celoroční činnosti Hry Plamen, odevzdal výkresy do soutěže Požární ochrana očima dětí.

Kateřina Schveinerová, vedoucí MH Skalná

 

 

Fotografie ze závodu najdete v kategorii Mladí hasiči - Fotografie.