Informace a fotky ze školení a výcviků

Zvyšující se náročností a profesionalitou zásahů našich hasičů, je nutné neustálé vzdělávání členů našeho hasičského sboru. Členové výjezdové jednotky SDH Skalná se vzdělávají po celý rok formou samostudia na vlastní základně. Dále probíhají po celý rok školení a odborná příprava s příslušníky Hasičského záchranného sboru Cheb. Zde se hasiči seznamují s novými trendy při jejich práci.     

    Hasiči se učí používat moderní požární techniku, vážou uzle pro jištění, slaňování a sebezáchranu, pracují a zdokonalují se v praktické činnosti. K této problematice slouží spousta metodických listů a pokynů včetně bojového řádu hasičských jednotek, jenž slouží hasičům jako návod pro práci při zásahu.

    Dále je důležité, aby zasahující hasiči dodržovali zásady bezpečnosti práce. Vždyť na tom, jak bude hasič postupovat při zásahu, záleží jeho zdraví a život. Každý člen jednotky si musí před zásahem zkontrolovat svoje ochranné pomůcky, dýchací přístroj nebo prostředky pro práci nad volnou hloubkou.

    Neméně důležitou součástí při zásahu je také komunikace v zasaženém prostoru i zde je vše předepsáno a musíme se řídit hovorovou kázní danou spojovou službou. Toto je jen malý výčet z odborné přípravy skalenských hasičů. Vše je zúročeno při opravdových mimořádných událostech (požáry, technické výjezdy, dopravní nehody….).

    Také aby jednotka byla akceschopná a to každý den po dobu 24 hodin je naší povinností udržovat prostředky požární ochrany ve 100 % stavu. Zejména se jedná o techniku a vozidlový park našich hasičů. Zde na údržbě a opravách vozidel odpracují hasiči spousty hodin. O tom všem by mohly vyprávět hlavně manželky a přítelkyně členů jednotky SDH Skalná. Těm je třeba za jejich trpělivost a toleranci poděkovat. Tím spíše, že veškerá práce našich hasičů je zcela dobrovolná a to bez jakýchkoliv odměn a honorářů.

    Na fotografii je zachycena odborná příprava našich členů v bývalých kasárnách na Zlatém Vrchu dne 5. 11. 2011. Školícími a lektory zde jsou příslušníci HZS Cheb.